Pracujemy w godzinach:  7:30 -17:00

Regulamin aktualnych konkursów

  • Konkurs „Jaki model ciągnika przedstawiony jest na zdjęciu?"

   § 1. INFORMACJE OGÓLNE
   1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym przez firmę Janczar Jan Sławomir Czarnecki, Lubelska 78, 24-130 Końskowola, NIP: 7161429769, organizowanym na profilu https://www.facebook.com/otorolnypl-105885921207894. 1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 1.3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Konkurs – konkurs „Jaki model ciągnika przedstawiony jest na zdjęciu?" organizowany przez firmę Janczar Jan Sławomir Czarnecki; 2) Zadanie konkursowe – zadanie, które należy wykonać, aby wziąć udział w Konkursie"; 3)Uczestnik – osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie; 4) Organizator – Firma Janczar Jan Sławomir Czarnecki organizująca niniejszy Konkurs (zwana dalej Janczar). 5) Zwycięzca – Uczestnik, który jako pierwszy wykona zadanie konkursowe na podstawie zasad określonych w §3 niniejszego Regulaminu. 1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.05.2021 r. do 03.06.2021 r. do godziny 23:59. 1.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie Zadania określonego w poście konkursowym na fanpage'u Organizatora oraz w §3 niniejszego Regulaminu. 1.6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie i na zasadach, które zostały określone w niniejszym Regulaminie. 1.7. Podanie Organizatorowi danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 1.8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora tylko dla celów niniejszego Konkursu, a dokładniej w celu skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, który zwycięży w Konkursie, aby przekazać mu nagrodę. 1.9. Po przekazaniu nagrody Zwycięzcy, jego dane osobowe nie będą przetwarzane, gromadzone ani przekazywane podmiotom trzecim. 1.10. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy 1.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 1.12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 1.13. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 1.14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
   § 2. UDZIAŁ W KONKURSIE
   2.1. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, Organizator przekazuje Uczestnikom w niniejszym Regulaminie oraz w poście umieszczonym na fanpage’u https://www.facebook.com/otorolnypl-105885921207894. 2.2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu. 2.3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 2.4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 13. rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (po 13. roku życia) lub ubezwłasnowolnieni częściowo mogą brać udział w Konkursie tylko po uzyskaniu zgody od swojego opiekuna prawnego. 2.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Otorolny oraz inne osoby pośrednio lub bezpośrednio związane z organizacją Konkursu. 2.6. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe, bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. 2.7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 2.8. Uczestnik, w przypadku zwycięstwa w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego odpowiedzi oraz imienia i nazwiska jako Zwycięzcy Konkursu na stronie Konkursu. 2.9. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.
   § 3. PRZEBIEG KONKURSU
   3.1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem jaki model ciągnika przedstawiony jest na grafice konkursowej. 3.2. Każdy z Uczestników może dodać maksymalnie jedno zgłoszenie do Konkursu. 3.3. Komentarze edytowane nie biorą udziału w Konkursie. 3.4. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora. 3.5. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich. 3.6. Zwycięzcą Konkursu zostanie jedna osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
   § 4. NAGRODY
   4.1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu będzie bon o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie internetowym otorolny.pl, którego sponsorem jest Organizator Konkursu. 4.2. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora Konkursu o wyniku na stronie https://www.facebook.com/otorolnypl-105885921207894. 4.3. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w wiadomości prywatnej na Facebooku lub na adres sklep@otorolny.pl e-maila z imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania informacji o wynikach Konkursu. 4.4. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych, podania danych nieprawdziwych bądź niepełnych. 4.5. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora do Zwycięzcy nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 4.6. Uczestnik Konkursu nie może wymienić nagrody na gotówkę ani przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 4.7. Koszt przesyłki nagrody ponosi Organizator Konkursu.
   § 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   5.1. Pytania, skargi i reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować na adres sklep@otorolny.pl. Rozpatrywane przez Organizatora będą te reklamacje, które wpłyną nie później niż w przeciągu 3 dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu. 5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji. 5.6. Decyzja Organizatora nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte Uczestników. 6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Dlaczego zakupy u nas ?

Tradycja, solidność i kompetencja !